top of page

קורס מתקדמים- מדיניות החזר כספי

 מדיניות החזר כספי: 

להלן פירוט נוהלי הפסקת לימודים:

 

א. אין החזר לדמי הרשמה – הם נועדו להבטחת המקום.

 

ב. הפסקת לימודים ו/או ביטול הרשמה ייעשו באמצעות הודעה בכתב למייל yacoved@gmail.com

 

להלן פירוט נוהלי הפסקת לימודים:

 

התאריך הקובע לפתיחת שנת הלימודים הינו היום הראשון ללימודים.

לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את מלוא/חלקו של שכר הלימוד, בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים, המפורטים להלן:

ג. הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד 30  יום לפני תאריך תחילת הלימודים, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.

ד. הודעה בכתב על ביטול לימודים במהלך שלושה מפגשים מתחילת הלימודים תזכה את הנרשם בהחזר כספי ( בניכוי שלושה שיעורים ) .

ה. אין החזר לשכר הלימוד במקרים של הודעה על ביטול הלימודים לאחר שלושה מפגשים. 

bottom of page