top of page

קורס מתקדמים- מדיניות החזר כספי

 מדיניות החזר כספי: 

 

החזר כספי במקרה של הפסקת לימודים:

א. אין החזר לדמי רישום – הם נועדו להבטחת המקום.

 

ב. הפסקת לימודים ו/או ביטול הרשמה ייעשו באמצעות הודעה בכתב למייל yacoved@gmail.com

 

להלן פירוט נוהלי הפסקת לימודים:

 

 התאריך הקובע לפתיחת שנת הלימודים הינו היום הראשון ללימודים.

לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את מלוא/חלקו של שכר הלימוד, בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים, המפורטים להלן:

 

ג. הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד 30  יום לפני תאריך תחילת הלימודים, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.

 

ד. הודעה בכתב על ביטול לימודים במהלך 30  הימים עד תאריך תחילת שנת הלימודים, לא יוחזר 15 % משכר הלימוד המלא.

 

ה. הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך תחילת הלימודים עד 30 יום אחרי, תחייב את הלומד ב-1/5 משכר הלימוד המלא.

 

ו. הודעה בכתב על הפסקת לימודים עד 50  יום מתאריך תחילת הלימודים, תחייב את הלומד ב- 2/5 משכר הלימוד המלא.

 

ז. במקרה של הפסקת לימודים החל מהיום ה-61  מתאריך תחילת הלימודים יחויב הלומד במלוא שכר הלימוד. 

 

bottom of page